Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Język czeski

Nahoru
×

Charakteristika předmětu | 06.01.2023

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v RVP GV a částečně integruje průřezová témata Osobnost a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
Mateřským jazykem studentů našeho gymnázia je polský jazyk, čeština je proto považována za další cizí jazyk a ve všech hodinách se třídy dělí na skupiny.
ČJ a L je povinným maturitním předmětem ve společné části státní maturitní zkoušky.
Výuka je rozdělena na Jazyk a jazykovou komunikaci a Literární komunikaci. Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty uměleckými i odbornými, poznává bohatství českého jazyka a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení.
V Jazyce a jazykové komunikaci je žák veden k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, získává schopnost vyjadřovat se správně, stylisticky vhodně a výstižně v mluvených i psaných projevech.
V předmětu Literární komunikace žák získává ucelený přehled o vývoji české a světové literatury s přihlédnutím k historickému vývoji, výtvarnému, hudebnímu i filmovému umění. Je veden k tomu, aby respektoval, chránil a cenil tradice jednotlivých národů a získal pozitivní postoj k jejich uměleckým dílům.
Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření postojů, názorů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duševní život.
Może Cię zainteresować.