Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Tablica informacyjna

Nahoru


Informace zveřejněné na základě vyhlášky č. 515/2020 Sb.


1. Název:  Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
    Obor: 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté gymnázium

2. Důvod a způsob založení: Škola je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb. Moravskoslezský kraj (sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava; IČ: 70890692). Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

 3. Organizační struktura: schéma

 4. Kontaktní spojení:
 • poštovní adresa: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
 • adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
 • úřední hodiny: 9:30-10:00, 12:30-14:00
 • telefonní čísla: +420 558 731 235, +420 737 230 442
 • internetové stránky: www.gympol.cz
 • adresa podatelny: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
 • elektronická adresa podatelny: info@gympol.cz
 • datová schránka: 4g6jbbj
5. Případné platby lze poukázat: na číslo účtu školy 19-5760500297/0100

6. IČO: 62331493

7. Plátce daně z přidané hodnoty: Organizace není plátcem DPH.

8. Dokumenty: 

8.1 Seznam hlavních dokumentů:
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Školní vzdělávací program
Strategie rozvoje školy
Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
Výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
Zřizovací listina
Školní řád

8.2 Rozpočet: Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele www.msk.cz

9. Žádosti o informace: Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
 • ústně – na sekretariátu školy v úředních hodinách
 • písemně – osobně na sekretariátu školy nebo poštou na kontaktní poštovní adresu
 • e-mailem – zaslaným na adresu info@gympol.cz
 • telefonicky – na číslech +420 558 731 235, +420 737 230 442
V případě ústního podání žádostí o poskytnutí informace reagují administrativní zaměstnanci nebo vedení školy ústní formou, v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Není-li možno reagovat bezprostředně, je žádost o poskytnutí informace vyřízena maximálně ve lhůtě 15 dnů. 

10. Příjem podání a podnětů
 • ústně – na sekretariátu školy v úředních hodinách
 • písemně – osobně na sekretariátu školy nebo poštou na kontaktní poštovní adresu
 • e-mailem – zaslaným na adresu info@gympol.cz
 • telefonicky – na číslech +420 558 731 235, +420 737 230 442
11. Předpisy: 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  -  https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících - https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 

11.2 Vydané právní předpisy:
Školní řád - odkaz
Organizační řád - odkaz
Spisový řád - odkaz

12. Úhrady za poskytování informací: 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: sazebník

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy:

13.1 Vzory licenčních smluv: Vzorem licenční smlouvy dle § 14b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace nedisponuje.

13.2 Výhradní licence: Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: zpráva o poskytování informací 2022