Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Wychowanie fizyczne

System oceniania z wychowania fizycznego

System oceniania z wychowania fizycznego

 

Każdy uczeń z wychowania fizycznego oceniany jest indywidualnie.

Przy ocenianiu ucznia uwzględnia się następujące elementy :

- Aktywność

- Przygotowanie do zajęć wf

- Systematyczność

- Chęć i zaangażowanie

- Pracę samodzielną i kreatywność

- Starty w zawodach szkolnych i międzyszkolnych

- Pomoc w organizacji imprez szkolnych i sportowych

- Wiadomości i umiejętności

- Postępy

Dodatkowo:

Uczeń

- Na każde zajęcia przynosi czysty strój gimnastyczny (spodenki sportowe, koszulkę

sportową lub dres oraz obuwie sportowe) .

- Przestrzega zasady BHP podane przez nauczyciela na pierwszych zajęciach.

- Zasadniczy wpływ na ocenę ma systematyczność, zaangażowanie i postępy

w usprawnianiu a nie kompetencje ruchowe.

- Uczniowie zwolnieni z części ćwiczeń ze względów zdrowotnych będą oceniani

tylko za te ćwiczenia, które mogą wykonywać ( zalecenia lekarza ).

- Uczniowie biorący systematyczny udział w zajęciach dodatkowych i reprezentujący szkołę

w zawodach sportowych mogą mieć podwyższoną ocenę na końcu półrocza


KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE


1. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwskazań lekarskich dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie on realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających wskazania lekarskie.

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu bez uzasadnienia albo w trakcie jednego półrocza 3 razy zapomni strój sportowy

4. Jeżeli zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obejmuje tylko jeden okres, ocenę końcową stanowi ocena z okresu z którego uczeń został oceniony.

6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji , ale w szczególnych przypadkach gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu , uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

7. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowym systemem oceniania, co potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym.

8. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu uczniów i rodziców przez cały rok szkolny na stronie internetowej szkoły  oraz w dokumentacji u nauczyciela wychowania fizycznego.

Ocenianie odbywa się za pomocą:

1. Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji - strój sportowy, współdziałanie w grupie, aktywność, frekwencja i systematyczność.

2. Testów sprawności fizycznej.

3. Sprawdzianów wiadomości i umiejętności ruchowych.

4. Aktywności w realizacji zadań prozdrowotnych.

5. Udziałów w konkursach sportowych.

Szczegółowe kryteria oceniania

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń który:

-         przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających.

-         Jest zawsze przygotowany do zajęć wf

-         Przestrzega zasad BHP i regulaminu sali gimnastycznej

-         systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.

-         bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych

-         jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

-         całkowicie opanował materiał programowy.

-         jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

Ocenę chwalebną – otrzymuje uczeń który:

-         swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.

-         przystąpił do wszystkich zadań kontrolno-sprawdzających.

-         wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości

-         podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.

-         z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny i sprawność.

-         przestrzega zasad BHP.

-         opanował materiał programowy zgodnie z możliwościami.

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń który:

-         wykazuje małe postępy w usprawnianiu.

-         wykazuje się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego (oceny dostateczne)

-         wykazuje się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego

-         opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie.

-         przystąpił do wszystkich zadań kontrolno- oceniających

Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń który:

-         przystąpił do większości zadań kontrolno-oceniających

-         podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.

-         wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego

-         wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu.

-         ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

-         nie jest pilny ani systematyczny.

-         przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego.

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń który:

-         jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia (uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne)

-         nie przystępuje do zadań kontrolno – oceniających.

-         wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego.

-         nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej

-         ma lekceważący stosunek do zajęć brak stroju , ucieczki .

-         wykazuje braki w kulturze osobistej.

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz