Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Chemia

Egzamin maturalny | Cz 18.7.2019 

Zakresy tematyczne do egzaminu maturalnego z chemii
 1. Budowa atomu (jądro, promieniotwórczość, powłoka elektronowa, liczby kwantowe, reguły zapełniania orbitali, stan wzbudzony, energia jonizacyjna, powinowactwo elektronowe)
 2. Wiązania chemiczne (wewnątrz- i międzycząsteczkowe, hybrydyzacja, kryształy)
 3. Reakcje chemiczne (podział, reakcje protolityczne – dysocjacja elektrolityczna, moc kwasów i zasad,  autoprotoliza, neutralizacja, hydroliza)

 1. Termodynamika, kinetyka, równowaga chemiczna (entalpia, entropia, energia Gibbsa, prawa termochemiczne, ciepło tworzenia, ciepło spalania, teoria zderzeń aktywnych i kompleksu aktywnego, szybkość reakcji i czynniki na nią wpływające, równowaga  w różnych typach reakcji)
 2. Elektrochemia (ogniwa galwaniczne, szereg elektrochemiczny metali, elektroliza, korozja)
 3. Wodór, tlen, woda i jej znaczenie w organizmach żywych, roztwory właściwe i koloidy, bufory, woda utleniona
 4. Halogeny i ich związki, halogenopochodne węglowodorów
 5. Siarka i jej związki nieorganiczne i organiczne (tiole, kwasy sulfonowe)
 6. Azot i jego związki, azotopochodne węglowodorów – nitrozwiązki, aminy, mocznik
 7. Węglowce i ich związki
 8. Metale 1. i 2. grupy , glin i ich związki, związki organiczne litu,  magnezu, glinu
 9. Charakterystyka metali, chrom, mangan i ich związki
 10. Triady metali – żelazowce, platynowce lekkie i ciężkie
 11. Miedziowce i cynkowce oraz ich związki, układ okresowy pierwiastków
 12. Węglowodory alifatyczne (alkany, alkeny, alkyny, alkadieny)
 13. Węglowodory aromatyczne i przeróbka ropy naftowej
 14. Tlenowe pochodne węglowodorów -  hydroksypochodne, związki karbonylowe, etery)
 15. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
 16. Związki heterocykliczne, alkaloidy, kwasy nukleinowe
 17. Białka, peptydy, aminokwasy i ich przemiany metaboliczne
 18. Lipidy i pochodne oraz ich przemiany metaboliczne
 19. Monosacharydy i ich przemiany metaboliczne
 20. Disacharydy i polisacharydy
 21. Enzymy i witaminy
 22. Syntetyczne związki makrocząsteczkowe


może Cię zainteresować ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz