Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Chemia

Nahoru
×

Egzamin maturalny | 01.09.2022

Zakresy tematyczne do egzaminu maturalnego z chemii
 • Budowa atomu (jądro, promieniotwórczość, powłoka elektronowa, liczby kwantowe, reguły zapełniania orbitali, stan wzbudzony, energia jonizacyjna, powinowactwo elektronowe)
 • Wiązania chemiczne (wewnątrz- i międzycząsteczkowe, hybrydyzacja, kryształy)
 • Reakcje chemiczne (podział, reakcje protolityczne – dysocjacja elektrolityczna, moc kwasów i zasad,  autoprotoliza, neutralizacja, hydroliza)

 • Termodynamika, kinetyka, równowaga chemiczna (entalpia, entropia, energia Gibbsa, prawa termochemiczne, ciepło tworzenia, ciepło spalania, teoria zderzeń aktywnych i kompleksu aktywnego, szybkość reakcji i czynniki na nią wpływające, równowaga  w różnych typach reakcji)
 • Elektrochemia (ogniwa galwaniczne, szereg elektrochemiczny metali, elektroliza, korozja)
 • Wodór, tlen, woda i jej znaczenie w organizmach żywych, roztwory właściwe i koloidy, bufory, woda utleniona
 • Halogeny i ich związki, halogenopochodne węglowodorów
 • Siarka i jej związki nieorganiczne i organiczne (tiole, kwasy sulfonowe)
 • Azot i jego związki, azotopochodne węglowodorów – nitrozwiązki, aminy, mocznik
 • Węglowce i ich związki
 • Metale 1. i 2. grupy , glin i ich związki, związki organiczne litu,  magnezu, glinu
 • Charakterystyka metali, chrom, mangan i ich związki
 • Triady metali – żelazowce, platynowce lekkie i ciężkie
 • Miedziowce i cynkowce oraz ich związki, układ okresowy pierwiastków
 • Węglowodory alifatyczne (alkany, alkeny, alkyny, alkadieny)
 • Węglowodory aromatyczne i przeróbka ropy naftowej
 • Tlenowe pochodne węglowodorów -  hydroksypochodne, związki karbonylowe, etery)
 • Kwasy karboksylowe i ich pochodne
 • Związki heterocykliczne, alkaloidy, kwasy nukleinowe
 • Białka, peptydy, aminokwasy i ich przemiany metaboliczne
 • Lipidy i pochodne oraz ich przemiany metaboliczne
 • Monosacharydy i ich przemiany metaboliczne
 • Disacharydy i polisacharydy
 • Enzymy i witaminy
 • Syntetyczne związki makromolekułowe


Może Cię zainteresować.