Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Nahoru

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín, IČO: 62331493 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Osobní údaje Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:  
  • požadovat od Polského gymnázia – Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Polským gymnáziem – Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Polským gymnáziem – Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Polským gymnáziem – Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Polskému gymnázium – Polskiemu Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Polskému gymnáziu – Polskiemu Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Polskému gymnáziu – Polskiemu Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín: 
 
Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.


(48kb)
(161kb)
(173kb)