Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Wychowanie fizyczne

Nahoru
×

Puchar atletyczny szkoł średnich  | 02.10.2019

Dnia 26.9.2019 r. odbyły się pierwsze zawody wchodzące w klasyfikację o "Puchar burmistrza miasta Czeski Cieszyn". Ponieważ uczestniczyła jeszcze szkoła z Orłowej to zawody miały również rangę powiatową.
Nasi uczniowie tego dnia nie zawiedli.
Wywalczyli pierwsze miejsce w kategori dziewcząt (6885 pkt) i chłopców (8402 pkt). Wynik pozwala na uczestnictwo w zawodach wojewódzkich w Opawie.

Gratulacje dla całej reprezentacji.

 

Puchar atletyczny szkół średnich 26.09.2019

GALERIE Lekkoatletyka


System oceniania z wychowania fizycznego

Każdy uczeń z wychowania fizycznego oceniany jest indywidualnie.

Przy ocenianiu ucznia uwzględnia się następujące elementy:

 • Aktywność
 • Przygotowanie do zajęć wf
 • Systematyczność
 • Chęć i zaangażowanie
 • Pracę samodzielną i kreatywność
 • Starty w zawodach szkolnych i międzyszkolnych
 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych i sportowych
 • Wiadomości i umiejętności
 • Postępy

Dodatkowo:

Uczeń

 • Na każde zajęcia przynosi czysty strój gimnastyczny (spodenki sportowe, koszulkę sportową lub dres oraz obuwie sportowe).
 • Przestrzega zasady BHP podane przez nauczyciela na pierwszych zajęciach.
 • Zasadniczy wpływ na ocenę ma systematyczność, zaangażowanie i postępy w usprawnianiu a nie kompetencje ruchowe.
 • Uczniowie zwolnieni z części ćwiczeń ze względów zdrowotnych będą oceniani tylko za te ćwiczenia, które mogą wykonywać (zalecenia lekarza).
 • Uczniowie biorący systematyczny udział w zajęciach dodatkowych i reprezentujący szkołę w zawodach sportowych mogą mieć podwyższoną ocenę na końcu półrocza.
KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

 1. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwskazań lekarskich dostarcza odpowiednie zaświadczenie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie on realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających wskazania lekarskie.
 2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu bez uzasadnienia albo w trakcie jednego półrocza 3 razy zapomni strój sportowy
 3. Jeżeli zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obejmuje tylko jeden okres, ocenę końcową stanowi ocena z okresu z którego uczeń został oceniony.
 4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji , ale w szczególnych przypadkach gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu , uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 5. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowym systemem oceniania, co potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym.
 6. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu uczniów i rodziców przez cały rok szkolny na stronie internetowej szkoły  oraz w dokumentacji u nauczyciela wychowania fizycznego.

Ocenianie odbywa się za pomocą:

 • Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji - strój sportowy, współdziałanie w grupie, aktywność, frekwencja i systematyczność.
 • Testów sprawności fizycznej.
 • Sprawdzianów wiadomości i umiejętności ruchowych.
 • Aktywności w realizacji zadań prozdrowotnych.
 • Udziałów w konkursach sportowych.

Szczegółowe kryteria oceniania

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń który:

 • przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających
 • jest zawsze przygotowany do zajęć wf
 • przestrzega zasad BHP i regulaminu sali gimnastycznej
 • systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu
 • bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych
 • jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych zastrzeżeń
 • całkowicie opanował materiał programowy
 • jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie

Ocenę chwalebną – otrzymuje uczeń który:

 • swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń
 • przystąpił do wszystkich zadań kontrolno-sprawdzających
 • wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości
 • podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu
 • z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny i sprawność
 • przestrzega zasad BHP.
 • opanował materiał programowy zgodnie z możliwościami

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń który:

 •  wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
 • wykazuje się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego (oceny dostateczne)
 • wykazuje się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego
 • opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie
 •  przystąpił do wszystkich zadań kontrolno-oceniających

Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń który:

 • przystąpił do większości zadań kontrolno-oceniających
 • podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu
 • wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego
 • wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu.
 • ma niechętny stosunek do ćwiczeń
 •  nie jest pilny ani systematyczny
 • przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń który:

 • jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia (uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne)
 • nie przystępuje do zadań kontrolno – oceniających
 • wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego
 • nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej
 • ma lekceważący stosunek do zajęć brak stroju, ucieczki.
 • wykazuje braki w kulturze osobistej