„Sapere Aude! Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem.” Immanuel Kant
Historia Gimnazjum

 

Krótka historia gimnazjum

Historia polskojęzycznej szkoły średniej w Czeskim Cieszynie jest ściśle związana z dziejami polskiej mniejszości narodowej na tym skrawku ziemi śląskiej. Nazwa szkoły Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania stara się zachować czeską terminologię, choć mowa jest o szkole typu licealnego, gdzie uczęszcza młodzież w wieku od lat 15 do 19. Jest to czteroletnia szkoła średnia kończąca się państwowym egzaminem maturalnym, dającym prawo do kontynuacji nauki na wszystkich uniwersytetach i szkołach wyższych.

W roku 1920 nastąpił podział Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę a Czechosłowację w wyniku którego duża liczba ludności polskojęzycznej pozostawała w obrębie państwa czechosłowackiego: ten obszar zwykło się nazywać Zaolziem.

Nauczanie w języku polskim na terenie dzisiejszego Zaolzia rozpoczęło się od powstania Polskiego Gimnazjum Realnego imienia Juliusza Słowackiego w Orłowej w roku 1909. Było to prywatne gimnazjum utrzymywane przez Macierz Szkolną. Młodzież z okolic Cieszyna uczęszczała albo do szkół niemieckojęzycznych albo do szkół polskojęzycznych w Cieszynie.

Jeszcze w 1938 społeczeństwo polskie uzyskało zgodę na otwarcie drugiej po gimnazjum orłowskim placówki edukacyjnej przy czeskim Państwowym Gimnazjum Realnym w Czeskim Cieszynie. Były to klasy gościnne przy gimnazjum czeskim. Kierownikiem został Henryk Bolek. Okres drugiej wojny światowej przerwał działalność polskich szkół.

Tuż po wojnie 17 września 1945 roku rozpoczyna się ponownie nauka w klasach gimnazjum przy ulicy Frydeckiej znowu w formie klas gościnnych, paralelnych, wraz z młodzieżą czeską.  Polskie równoległe klasy zwane paralelkami funkcjonowały przy czeskim Państwowym Gimnazjum Realnym w Czeskim Cieszynie pod czeską dyrekcją A. Kejzlara i B. Hustýgo i polskim opiekunem H. Bolkiem i trwały do roku 1951. Społeczeństwo polskie nie ustawało w wysiłkach usamodzielnienia się i stworzenia swego własnego gimnazjum. W roku szkolnym 1949/50 nastąpiła pierwsza z szeregu reform w szkolnictwie czeskim, która zakończyła się połączeniem za szkołą podstawową w roku szkolnym 1953/54. Wtedy polskie klasy przeniosły się do budynku szkoły podstawowej przy ulicy Hawliczka 13. Nastąpiła rozbudowa szkoły podstawowej zakończona w 1958 roku. Dyrektorem placówki został Antoni Zahraj.  W roku 1968 wprowadzono 4 letnie gimnazjum po 9 letniej szkole podstawowej.

W roku 1964 nastąpiło połączenie obu polskich gimnazjów w jedną placówkę pod kierownictwem A. Zahraja. Istniało wtedy 11 klas w Cieszynie i 8 w Łazach-Orłowie.  

W roku 1991 rozpoczęto rozbudowę nowoczesnego gimnazjum

W roku 2009 przestało istnieć orłowskie gimnazjum im. Słowackiego, a jego uczniowie stali się uczniami gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Gimnazjum w Czeskim Cieszynie przejmuje tradycje gimnazja orłowskiego.

Z dniem 1 września 2014 roku Gimnazjum rozpoczyna nowy rok szkolny z nową nazwą : Polskie Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego.

Dyrektorzy gimnazja:

Henryk Bolek 1949-1953, Antoni Zahraj 1953-1970, Jan Kowala 1970-1984, Bogdan Kisza 1984-1996, Alojzy Kufa 1996-2001, Krystyna Herman 2001-2011, Andrzej Bizoń 2011-

 

 

Gimnazjum w Orłowej

Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w Orłowej należy do jednej z najstarszych instytucji edukacyjnych na Śląsku Cieszyńskim. Założone zostało w 1909 roku z inicjatywy Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego oraz Towarzystwa Szkoły Ludowej z siedzibą w Krakowie. Pierwszym dyrektorem gimnazjum został profesor z krakowskiego gimnazjum, dr Jan Jarosz, który zbudował w latach 1909 do 1912 solidnie funkcjonującą placówkę edukacyjną w duchu polskim. Jego następcą był pochodzący ze Lwowa dr Kazimierz Piątkowski. Przez cały okres międzywojenny dyrektorem gimnazjum orłowskiego został Piotr Feliks i uważany jest za wybitną postać zaangażowaną w sprawy edukacyjne, społeczne i narodowościowe.

Okres drugiej wojny światowej należy do najtragiczniejszego okresu w historii gimnazjum: placówka została zamknięta na 6 lat, profesorowie, uczniowie w większości wywiezieni do hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Piotr Feliks zginął w Auschwitz już w 1941 roku. W okresie wojny zginęło 140 osób będących wychowankami gimnazjum.

Bardzo szybko, bo już 1 października 1945 roku otwarto ponownie orłowskie gimnazjum, którego dyrektorem został Alojzy Drozd; pozostał na tym stanowisku przez następnych dwadzieścia lat. W tym czasie przeniesiono siedzibę gimnazjum z Obroków do Łazów. Zmiany edukacyjne w czechosłowackim systemie edukacji doprowadziły do połączenia gimnazjum orłowskiego najpierw ze szkołą podstawową w Łazach a następnie z gimnazjum w Czeskim Cieszynie. W wyniku tego gimnazjum orłowskie stało się placówką filialną gimnazjum czesko-cieszyńskiego, niemniej zachowując swoje tradycje.

Szkoła w Łazach uległa poważnemu uszkodzeniu w wyniku prac górniczych w okręgu powiatu Karwina; podjęto jeszcze jedną decyzję o przeniesieniu gimnazjum na nowe miejsce; tym razem do miasta Karwiny w 1993 roku. Budynek szkolny w Łazach został zawalony.

Dyrektor Jan Szarowski rozpoczął tradycję uczestnictwa we współpracy liceów imienia Juliusza Słowackiego. Młodzież gimnazjalna uczestniczy w spotkaniach młodzieży licealnej w spotkaniach liceów im. Słowackiego. Kontynuatorem tej tradycji byli dyrektorzy Andrzej Bizoń (1996-2000), Roman Baron (2000-2002), Ewa Hrnčíř (2002-2009).  

Na początki nowego stulecia placówka karwińska została przeniesiona do gimnazjum w Czeskim Cieszynie, gdzie uczęszczali ostatni uczniowie wychowani w duchu tradycji gimnazjum orłowskiego.

Dyrektorzy gimnazjum na Obrokach:

Jan Jarosz (1877-1943), Kazimierz Piątkowski (1872-1942), Piotr Feliks (1883-1941), Alojzy Drozd (1905-1975).

Wicedyrektorzy w Orłowej-Łazach i Karwinie:

Alojzy Drozd (1964-1967), Jan Kowala (1967-1970), Franciszek Mech (1970-1975), Bogdan Kisza (1975-1984), Jan Szarowski ( 1984-1996), Andrzej Bizoń (1996-2000), Roman Baron (2000-2002), Ewa Hrnčíř (2002-2009). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Gimnazjum_imienia_Juliusza_S%C5%82owackiego

« wstecz, aktualizacja 10.12.2012, artykuł wyświetlono 27,247×