Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Komunikaty

8. 6. 2020

Program stypendialny na studia w Polsce - informacje

Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej informuje, że w związku z pandemią COVID-19 oraz związanymi z sytuacją epidemiczną ograniczeniami w przekraczaniem granic oraz gromadzeniu i przemieszczaniu się osób, w tym roku nie będą organizowane przedmiotowe i językowe egzaminy kwalifikujące do Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersastudia I stopnia i jednolite studia magisterskie (nabór na rok akademicki 2020/2021). 

W celu umożliwienia młodzieży polskiego pochodzenia oraz młodzieży posiadającej Kartę Polaka uzyskania stypendium, pomimo tej trudnej sytuacji, NAWA zmieniła dotychczasowe zasady prowadzenia oceny merytorycznej w Programie.

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium będzie prowadzona przez Zespół oceniający w oparciu o średnią arytmetyczną ocen końcowych uzyskanych przez Wnioskodawców na świadectwach maturalnych/świadectwach ukończenia szkoły średniej lub w przypadku osób, które nie otrzymały jeszcze świadectwa – na podstawie zaświadczeń o uzyskanych ocenach na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2019/20. 

Wszelkie informacje na temat zmian w Programie są dostępne na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-i-stopnia/ogloszenie#ogloszenie-o-naborze-nr-20-2020-z-dnia-04-06-2020-o-wprowadzeniu-zmian-do-naboru-nr-3-2020-z-dnia-16-01-2020-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19 . 

Wnioskodawcy, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną zobowiązani są przesłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA do 15 lipca 2020 r., do godz. 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy dodatkowe dokumenty (świadectwa lub zaświadczenia wraz z tłumaczeniem). 

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ ...Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13
737 01, Český Těšín
tel.: +420 558 731 235

komórka sekretariat:  +420 737 230 442
email: info@gympol.cz