„Wszystko podszyte jest dzieckiem.” Witold Gombrowicz
Přijímací řízení

Duben 2018

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/19

Toto oznámení bude vyvěšeno dne 02.5.2017 v 11:00 na veřejně přístupném místě v areálu školy. Dále bude také zveřejněno dne 02.5.2017 na webových stránkách školy (www.gmct.cz) a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Z důvodů konání jednoho z kandidátu jednotné přijímací zkoušky v 1. řádném termínu v náhradním termínu, která se koná dne 10.05.2018, musí ředitel školy ponechat jedno volné místo v seznamu přijatých žáků do prvního ročníku školního roku 2018/2019 do doby zveřejnění výsledků Centrem pro zjišťování výsledků, které budou zveřejněny dne 18.05.2018. Následně bude seznam doplněn a případně upraven dle výsledku daného uchazeče.                                                         

Prosíme přijaté uchazeče o urychlené odevzdání zápisových lístků, případně o informaci, že přijatý uchazeč nenastoupí na naše gymnázium.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout také osobně na sekretariátě školy a na místě podat odvolání.  

Poznámka: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené    

 

 

Leden 2018

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení.

Rozhodnutí - otevři
Kritéria - otevři

Podrobné informace příjímacího řízení: www.cermat.cz

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje jednotné zkušební schéma přijímacího řízení - otevři

Pozvánka na přípravné kurzy - otevři

Organizace přijímacího řízení 2018/19

Přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.

V naší škole bude uchazeč skládat zkoušku (test) i z jazyka polského. 
Každý uchazeč může podat 2 přihlášky na dvě školy, nebo  v jedné škole, ale na dva různé obory a může vykonat na každé z nich přijímací zkoušku. Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat) po vyhodnocení výsledků zašle na školy výsledky uchazečů, kde bude rozhodující lepší výsledek ze dvou zkoušek.

Termíny pro čtyřletá gymnázia: 12. a 16. dubna 2018 otevři

Pro školní rok 2018/2019 nabízíme: Obor 79-41-K/41 Gymnázium – pro žáky 9. tříd základních škol , denní studium


Předpokládaný počet přijatých uchazečů z řad žáků devátých tříd ZŠ do všeobecného oboru
79-41-K/41 Gymnázium je 90 žáků (tj. 3 třídy).

Formulář přihlášky - otevři

Ilustrační testy - www.cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška SŠ 2017

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium budou zahájeny v březnuu 2018 - informace budou zaslány na jednotlivé základní školy a vyvěšeny na našich www stránkách.

« wstecz, aktualizacja 19.1.2012, artykuł wyświetlono 58,479×