„Przy wielkich staraniach i na skale wyrośnie trawa.” Przysłowie koreańskie
Přijímací řízení

Výsledky 2.kola PŘ

Rozhodnutí

Otevři

 

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Na školní rok 2017/18

Rozhodnutí a kritéria- otevři

 

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2017/18

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 02.5.2017 na veřejně přístupném místě v areálu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 02.5.2017 na webových stránkách školy (www.gmct.cz) a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Výsledky - otevři

Prosíme přijaté uchazeče o urychlené odevzdání zápisových lístků, případně o informaci, že přijatý uchazeč nenastoupí na naše gymnázium.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout také osobně na sekretariátě školy a na místě podat odvolání.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání: https://vpz.cermat.cz/testy/

Na výše uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.

 

Leden 2017

Rozhodnutí o vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - otevři

Kritéria pro 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 - otevři

 

Pozor - novela školského zákona - změny !!!

§ 60

Organizace přijímacího řízení

(5) V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak. Možnost stanovit pro přijímací řízení zároveň školní přijímací zkoušku tím není dotčena.
V naší škole bude uchazeč skládat zkoušku (test) i z jazyka polského. 
Každý uchazeč může podat 2 přihlášky na dvě školy, nebo  v jedné škole, ale na dva různé obory a vykoná na každé z nich přijímací zkoušku. Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat) po vyhodnocení výsledků zašle na školy výsledky uchazečů, kde bude rozhodující lepší výsledek ze dvou zkoušek.

Termíny pro čtyřletá gymnázia: 12. a 19. dubna 2017 otevři

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme: Obor 79-41-K/41 Gymnázium – pro žáky 9. tříd základních škol , denní studium


Předpokládaný počet přijatých uchazečů z řad žáků devátých tříd ZŠ do všeobecného oboru
79-41-K/41 Gymnázium je 90 žáků (tj. 3 třídy).

Formulář přihlášky - otevři

Ilustrační testy - www.cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška SŠ 2017

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium budou zahájeny v únoru 2017 - informace byly zaslány na jednotlivé základní školy a vyvěšeny na našich www stránkách.
Pozvánka - otevři

Pliki do pobrania:

PŘ pro rok 23017_18.pdf
152,148 bajtów, pobrano 518×
« wstecz, aktualizacja 19.1.2012, artykuł wyświetlono 55,098×
Ladění: (1) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_nazev_seo LIKE 'prijimaci-rizeni' AND (clan_datum<=NOW() OR clan_datum IS NULL)
Ladění: (5) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_Clanek WHERE clan_kategorie='Projekty' AND clan_datum<=NOW() AND (clan_datum_expirace IS NULL OR clan_datum_expirace>=NOW()) ORDER BY clan_nazev ASC LIMIT 25 OFFSET 0
Ladění: (1) SELECT FOUND_ROWS()
Ladění: (32) SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Vypis_ClanekPriloha WHERE clan_id='39' ORDER BY pril_poradi
Ladění: (1) UPDATE Clanek SET clan_citac=clan_citac+1 WHERE clan_id='39'