„Wszystko podszyte jest dzieckiem.” Witold Gombrowicz
Konkurs literacki - język czeski

 

Uwaga!!!

Konkurs literacki ,,Komenský a my". Konkrety poniżej.

17. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2018 - 2019"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského  a Základní školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 17. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež "KOMENSKÝ A MY" pro školní rok 2018 - 2019.

Základní informace o 17. ročníku soutěže:

Soutěž proběhne ve školních kolech v období říjen 2018- leden 2019.
Škola může v každé z kategorií poslat do ústředního (celorepublikového) kola maximálně
5 prací !!! Současně  s pracemi zašle informace - jméno soutěžícího, kategorii, věk, postupný ročník, adresu školy, telefon, e-mailové spojení a jméno pedagoga, který žáka vedl.

Výtvarné práce kategorie A
je třeba zaslat na adresu: Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí do 31. ledna 2019, na obálku zásilky uveďte označení "Komenský a my".

Literární práce kategorií B a C
je třeba zaslat v elektronické podobě. U zasílaných prací musí být na titulní straně uveden autor, název práce, kategorie, postupný ročník, věk, adresa školy, jméno pedagoga, kontaktní telefon a e-mailová adresa.
Literární práce posílejte ve formátu WORD elektronicky jako přílohu e-mailu, každou práci
v samostatném souboru, označeném kategorií a příjmením autora (např. B-Nováková) do Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, (tel.: 465544218 nebo 603889433, e-mail zsbrandys@ttnet.cz , rovněž do 31. ledna 2019.

Ústřední kolo všech kategorií, včetně vyhlášení výsledků, se uskuteční v Brandýse nad Orlicí ve dnech 27. až 29. března 2019.

Soutěžící v kategorii B vybraní porotou do ústředního kola (jehož součástí je znalostní test) budou organizátory soutěže informováni o své účasti v ústředním kole začátkem března 2019.

Vedle oceněných prací v každé kategorii budou uděleny:
„Cena za nejlepší literární práci" v kategorii B
„Cena Pardubického kraje"
„Cena pedagogovi  za  vynikající práci se žáky a studenty"
„Cena ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí"

PODMÍNKY ÚČASTI A TÉMATA 17. ROČNÍKU SOUTĚŽE:

Soutěž je organizována ve třech kategoriích (A, B, C). Bližší informace lze získat na webové stránce Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí http://www.zsbrandysno.cz   .

§  Kategorie A    (výtvarná část soutěže) - pro děti ve věku 6 - 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajících ročníků  ZUŠ)„Orbis pictus 21. století - nové stránky Světa v obrazech očima dětí"
Tato kategorie je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. - 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících  roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti  4. a  5. ročníků ZŠ(a odpovídajících roč. ZUŠ). Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola nejvíce 5 prací.

Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměrných děl a max. 20×20×20 cm  u trojrozměrných.

§  Kategorie B (literárně historická část soutěže) - pro žáky 6. - 9. ročníků  ZŠ,  prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ       

Skládá ze dvou částí. První  představuje literární práci - zamyšlení na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J. A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v ústředním kole soutěže (28. 3. 2019). 

§  Kategorie C   (literární práce - úvaha /esej) - pro studenty středních škol

 Je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií. Účastní se odbornou literární prací (korespondenční formou) na dané téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších  prací budou pozváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.

 

Témata 17. ročníku

Kategorie A :   Vandrování

Kategorie B:    Lidé kolem mne 

Kategorie C:    Je člověk ještě bytost sociální?(esej nebo úvaha)

Již od útlého věku slyšíme, že člověk je tvor společenský, že bez společnosti neznamená nic, a musí jí tudíž naslouchat a korigovat své chování tak, aby odpovídalo hodnotám a  zvyklostem, jež společnost vyznává a vyžaduje. Na druhé straně je každý z nás originál, neopakovatelným jedincem, svobodným a jedinečným. Dohromady ovšem tvoříme právě onu společnost, která se jako jakýsi organismus vyššího řádu řídí svými vlastními pravidly, proměňuje se v čase a prostoru a generuje tak nové podmínky pro existenci všech těch jedinečných bytostí, z nichž se skládá. Jedinci se v takové společnosti žije dobře, pokud jsou ony podmínky právě takové, že mu vyhovují. Jedinečnost, odlišnost může ovšem vyvolávat u ostatních členů společnosti nesouhlas nebo dokonce netoleranci. Kde je však ona hranice mezi individuálními požadavky a potřebami společnosti? Jaká je role jedince ve směřování společnosti? Je třeba zdůrazňovat právo na individuální vidění světa, které by společnost měla tolerovat? Hrozí ztráta vnímání společenské sounáležitosti projevující se především lhostejností ke všemu, o čem se domníváme, že se nás netýká? Došly věci v tomto ohledu již tak daleko, že se navzájem už vůbec neznáme, nevíme, kdo bydlí ve vedlejším bytě, zato víme téměř vše o více či méně bezvýznamných mediálních hvězdách? Odcizují se navzájem i lidé z jednotlivých rodin? Známe vůbec a navštěvujeme ještě své příbuzné, nebo pěstujeme povrchní společenský život? Nevytrácí se plíživě osobní, fyzický kontakt, tak charakteristický pro starší generace? Nerezignujeme důrazem na individuální práva na to, co historikové označují jako občinu (společenství)? Nestáváme se tím vlastně snáze ovladatelnými, jestliže účast na skutečně společenském životě delegujeme na jakési abstraktní objekty, s nimiž nemáme osobní a konkrétní zkušenost, ale o nichž se nicméně domníváme, že naše představy zrealizují za nás? Nedelegujeme na kohosi rozhodování, které by mělo být výlučně v naší kompetenci? Co za to pak zaplatíme? Staneme se nakonec pěšákem, účetní a statistickou položkou v soukolí systému řízeném umělou inteligencí, tedy něčeho, co sami stvoříme, avšak nezvládneme? Jaká mohou být východiska? Že se nejedná ve skutečnosti o problém nový, svědčí celé naše dějiny, v nichž bychom našli okamžiky, jež vztah individua a společnosti výrazně manifestovaly. Podobné, i když dobově podmíněné, otázky si kladl i Komenský. Tento velikán světové kultury se po celý život snažil formulovat roli každého jedince v takové společnosti, jež by mu umožňovala maximální osobnostní rozvoj jako nezbytný základ dobře uspořádané a fungující společnosti, která má na zřeteli člověka jako nezaměnitelnou a nepopíratelnou hodnotu. Této tematice věnoval řadu spisů a v jiných ji řešil nepřímo. Je v této souvislosti třeba zmínit např. Velkou didaktiku, Obecnou poradu, zejména Pansofii, Pampaedii a Panorthosii. Z nedávné historie je možné uvést např. Mnichovskou dohodu (tzv. o nás bez nás), události v r. 1968 (Pražské jaro a role tehdejší společnosti v pokusu o proměnu politických poměrů), tzv. sametová revoluce v r. 1989 a konečně rozpad společného státu Čechů a Slováků v r. 1992. Jistě je možné nalézt bohatou inspiraci k tématu, včetně zdrojů ve světové literatuře, jež obsahuje velké množství děl zabývajících se vztahem a konflikty jedince a společnosti. Očekáváme, že pedagogové na základě znalosti svých studentů, nasměrují tuto širokou a aktuální tematiku tak, aby studenty oslovila.

 

 

 

« wstecz, aktualizacja 16.11.2018, artykuł wyświetlono 588×